Past de PRISMA-filosofie binnen uw organisatie?

Veel educatieprogramma’s zijn bekritiseerd vanwege het gebrek aan een onderliggende theorie. Naast een theoretische onderbouwing is ook belangrijk voor welke uitgangspunten of ‘filosofie’ wordt gekozen. Dit bepaalt namelijk de keuze van de theoretische onderbouwing, de attitude van de hulpverlener, de inhoud en stijl van het programma alsook de interactie tussen de hulpverlener en de patiënt. PRISMA wil patiënten actief betrekken en ondersteunen bij het zelf reguleren van hun diabetes. Vanuit een constructieve benadering wordt een leerproces in gang gezet dat patiënten helpt te (blijven) werken aan het bevorderen en bewaken van hun gezondheid.

Voor de diabetesprofessional geldt dat hij/zij zich moet kunnen vinden in de onderstaande uitgangspunten.
Erkennen dat:

…vrijwel alle dagelijkse beslissingen die van invloed zijn op de uitkomsten van de behandeling van diabetes (keuzes in de voeding, lichaamsbeweging, medicatie, zelfcontrole, etc) genomen worden door de persoon met diabetes zelf. Het individu draagt daardoor zelf de verantwoording voor de behandeling van zijn/haar aandoening (met uitzondering van personen waarbij een geestelijke handicap het nemen van een weloverwogen beslissing onmogelijk maakt)

…de gevolgen van de beslissingen in de zelfmanagement van diabetes primair hun weerslag hebben op c.q gedragen worden door de mensen met diabetes, hun naasten en zorgverleners

…mensen met diabetes steun verdienen bij het nemen van wat zij beschouwen als de voor henzelf best mogelijke beslissingen, om een in hun ogen zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bereiken

…verschillende factoren van invloed zijn op de mate waarin mensen in staat zijn tot (behoud van) veranderingen in leefstijl

…vrijwel alle barrières tot effectief zelfmanagement binnen het individu en de eigen sociale omgeving liggen

…het verwerven van nieuwe inzichten en vaardigheden voor veel mensen lang niet altijd gemakkelijk is en een bedreigende ervaring kan zijn

…betrokkenheid van de deelnemers kan worden gestimuleerd door het geven van gedoseerde informatie maar vooral door het stellen van vragen, waardoor de deelnemers worden geactiveerd de aangeboden informatie te verwerken.