Implementatie van PRISMA in de eigen praktijk

Uit ervaring blijkt dat draagvlak, financiering en coördinatie belangrijke organisatorische randvoorwaarden zijn bij de organisatie (zorggroep, huisartsenpraktijk of afdeling) voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak

Het is belangrijk dat er binnen de organisatie (management en helpverleners) draagvlak en enthousiasme is voor zelfmanagement en een patiëntgerichte aanpak. Het helpt als een (huis)arts of kaderarts zelf PRISMA trainer is en/of achter de PRISMA methodiek en filosofie staat.

Kosten

Het is belangrijk dat de reële kosten voor PRISMA inzichtelijk worden gemaakt. PRISMA wordt vaak gefinancierd vanuit pilotgelden, GEZ-gelden (tot voor kort) of uit de Ketenzorg CVRM. Als de organisatie verder wil met zelfmanagement en patiëntgerichte aanpak middels de PRISMA methodiek en een reëel beeld heeft van de kostprijs, lukt het vrijwel altijd om samen met de preferente zorgverzekeraar de financiële middelen te vinden.

Coördinatie

PRISMA vraagt net als alle andere groepsinterventies coördinatie. Als er een coördinator is aangesteld (een PRISMA trainer of iemand van het ondersteunend personeel), dan is de kans groter dat de cursussen goed gevuld worden en aan alle randvoorwaarden (locatie, catering, werving, data, trainers inplannen etc.) wordt voldaan. Als er is geen coördinator is en trainers het zelf moeten regelen zonder extra begrote tijd, dan komt het werven en plannen van de cursussen veelal in gevaar.

Sociale Kaart

Daarnaast is belangrijk dat de organisatie een beeld heeft van de Sociale Kaart ter ondersteuning van het uitvoeren van ‘mijn persoonlijk actieplan’ van de deelnemers.

 

 

Checklist implementatie

Als jouw instelling geïnteresseerd is om PRISMA te gaan aanbieden, vergroot het beantwoorden van de volgende vragen de kans op een succesvolle implementatie. Download hier een formulier in word.

1. Kennismaking met PRISMA

Is de organisatie op de hoogte van PRISMA en bekend met de kenmerken?

2. Oriëntatie (Go/No go)

Is er voldoende interesse, draagvlak en financiële middelen om PRISMA te implementeren binnen de organisatie?

3. Voorbereiding

Wat is de ambitie en doelstelling van PRISMA in de organisatie?

Hoe gaat PRISMA gefinancierd worden?

Aan wie wordt PRISMA gegeven (inclusiecriteria)?

Wie wordt PRISMA coördinator?

Wat worden de wervingstrategieën voor deelnemers?

Wat is er nodig om een PRISMA cursus te geven (mensen, middelen, materialen, tijd)

Zijn er voldoende PRISMA trainers?

Hoe is er beeld van Sociale Kaart in beeld als follow-up na PRISMA?

4. Uitvoering

Wie gaat welke PRISMA cursus geven op welke data en op welke locatie?

5. Evaluatie

Wie begeleidt de deelnemer na PRISMA bij de uitvoering van zijn/haar actieplan?

Hoe is deze zorgverlener op de hoogte van het actieplan?

6. Nazorg

Op welke manier wordt PRISMA door de trainers en cursisten geëvalueerd?

Hoe wordt PRISMA gewaardeerd door de cursisten?

Hoe en wanneer wordt de implementatie van PRISMA geëvalueerd door de organisatie?

Wat zijn de succes- en faalfactoren?

Zijn er oplossingen voor de knelpunten?